Integritetspolicy för Stellarlex Juristbyrå AB


1.INLEDNING


Vi är måna om Er personliga integritet och att Era personuppgifter som vi behandlar ska skyddas enligt gällande personuppgiftslagstiftning.


Vid besök på vår hemsida och information om hur vi använder oss av cookies, läs vår policy på www.Stellarlex.com.


Personuppgifter lämnas till oss eller inhämtas av oss på olika sätt. Vid hantering av uppdrag är vi i kontakt med olika personer såsom, klienter, företrädare för dessa, samarbetspartner och konsulter med flera, eller kan personuppgifter förekomma i uppdrag vi har åtagit oss. Nedan beskrivs hur vi samlar in, bearbetar och delar personuppgifter i vissa fall. Information anges också om de rättigheter som registrerade personer besitter och våra kontaktuppgifter.


2. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER


Övervägande del av insamling och behandling av personuppgifter sker via telefon och e-post, som är våra främsta kommunikationsmedel. Genom att ta kontakt med oss via telefonsamtal eller e-postmeddelande innebär det allt som oftast att personuppgifter lämnas som går att förbindas till personer.


Personuppgifter kan också lämnas till oss inom uppdragets ramar, när uppdraget bereds, administreras och utförs. Personuppgifterna samlas in direkt från berörda personer eller indirekt i olika sammanhang, till exempel från externa parter eller leverantörer. Vi kan även få in och komplettera uppgifter från privata och offentliga register och källor. Vi samlar in personuppgifter för att undersöka om vi kan åta oss ett uppdrag i enlighet med våra skyldigheter enligt jävs- och penningtvättsbestämmelser.


De personuppgifter vi behandlar är bland annat:


- namn

- titel

- arbetsadress

- telefonnummer

- e-postadress

- passuppgifter och födelsedatum, personnummer

- kontonummer

- skatteinformation

- relevanta uppgifter för att kunna utföra uppdraget.                                                                                                     


3. ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUNDEN MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


  Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra skyldigheter gentemot våra klienter, administrera uppdragen vi innehar och uppfylla våra skyldigheter som ställs enligt lag.


  Personuppgifter kan komma också att användas för affärs- och metodutveckling, statistikändamål, marknads- och klientanalyser, riskhantering samt för marknadsföringsändamål.


  Lagliga grunderna vi använder oss av är för:


  –klienter och leverantörer – fullfölja avtal för det uppdrag vi åtagit oss,–klienters företrädare, samarbetspartner, konsulter, vittnen, motpart med flera – intresseavvägning avgör vilka uppgifter som anses vara nödvändigt för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag gentemot våra klienter eller i vissa fall ta tillvara våra intressen,


  –krav enligt lag och andra bestämmelser – skyldigheter utgår från jävs-, penningtvätts och bokföringslagstiftning samt att arkivera efter uppdrags avslut,


  –Utveckling av verksamhet och marknadskommunikation – intresseavvägning sker för att förbättra och att marknadsföra vår verksamhet.


  4. TILLGÅNG TILL OCH SPARANDE AV PERSONUPPGIFTER


  För att erbjuda våra klienter en hög säkerhet, vidtar vi lämpade tekniska och organisatoriska åtgärder för de personuppgifter vi samlar in och behandlar.


  Ifall överföring av uppgifter utanför EU/EES aktualiseras, sker detta i överenskommelse med tillämplig personuppgiftlagstiftning och för de syften som anges i denna policy.


  Stellarlex Juristbyrå lämnar ut personuppgifter om:


  –det har avtalats mellan oss och vederbörandes personuppgifter som vi behandlar,–det är nödvändigt inom ramen för ett uppdrag som vi åtagit oss,


  –det finns en skyldighet enligt lag samt om domstol- eller myndighetsbeslut fodrar det,


  –utomstående samarbetspartner eller tjänsteleverantör anlitats på uppdrag av oss (dessa får behandla personuppgifter enligt våra anvisningar,


  –det annars är tillåtet i överensstämmelse med lag.


  Vi sparar uppgifterna så länge de är nödvändiga med beaktande av ändamålet för behandlingen och enligt de lagkrav som ställs.


  5. PERSONUPPGIFTSANSVARIG


  Stellarlex Juristbyrå AB, organisationsnummer 559283–7420, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som tas upp i denna policy. Vid frågor, begäran av rättelse för felaktiga eller ofullständiga personuppgifter eller andra ärenden vänligen kontakta oss via e-post på info@stellarlex.com.  Denna policy är antagen av Stellarlex Juristbyrå AB den 6 februari 2021.

  Stellarlex Juristbyrå AB

  Stellarlex Juristbyrå,

  Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm, Sweden


  Mejl: info@stellarlex.com


  Telefon: +46 (0) 763-22 42 77

  Vill du att vi kontaktar dig?

   
   
   
   
   

  Hitta till oss