Val av associationsform vid nybildade bolag

När man vill starta en egen verksamhet kan det ofta vara svårt att veta vilket verksamhetstyp - inom juridiken kallad för associationsform - som är mest gynnsam utifrån ens personliga förutsättningar. Nedan följer en genomgång av de olika bolagsformerna för att ge en grundläggande utgångspunkt inför ert val. Vi på Stellarlex Juristbyrå råder er däremot att kontakta oss för vidare juridisk rådgivning då beskrivningarna är mycket övergripande.

Aktiebolag - Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag består, som namnet lyder, av aktier. Aktier är små delar av ett bolag som kan köpas och säljas av olika personer eller utomstående företag. De som köper och äger aktier kallas för aktieägare. Att starta ett aktiebolag kan därmed vara av intresse då man önskar att få in mer pengar eller ett större startkapital i bolaget. Detta eftersom aktiebolag är utformade för att personer ska kunna köpa in sig i bolaget vilket gör att de kapitalet dem bidrar med  kan användas för investeringar eller produktutveckling. 

 

Aktiebolag är den vanligaste associationsformen - det vill säga bolagstypen - bland svenska företagare. Detta är mestadels eftersom aktiebolagen är relativt säkra bolagsformer då aktieägarna i huvudregel inte har något enskilt eller personligt ansvar för bolagets eventuella skulder. Med detta menas att om bolaget skulle gå i konkurs eller skuldsättas rejält förlorar ägaren endast det kapitalvärde, det vill säga de pengar som ligger i bolaget. Det finns emellanåt undantag till denna huvudregel, läs mer om detta här. (länk)

Enskild firma - Vad är en enskild firma?

En enskild firma, även kallad för enskild näringsverksamhet eller enskild näringsidkare, drivs av en ensam ägare. Denna ägare är oftast en privatperson. Detta innebär att det i enskilda firmor inte finns en tydlig gräns på dig som ägare av bolaget och dig som privatperson. I praktiken innebär detta att du som bolagsägare kan komma att ansvara och behöva betala för företagets skulder och potentiella avtal som ingåtts. Detta skiljer sig från exempelvis aktiebolag där en skuld endast kan vara de pengar som satsats i bolaget.


Värt att notera är dessutom att den enskild firma inte kan vara en juridisk person(länk); detta då firman ägs och sköts av en enda fysisk person som per definition blir den som ansvarar för sitt eget – och firmans - förfarande.

Fåmansbolag – Vad är ett fåmansbolag?

Ett fåmansbolag är ett aktiebolag eller ekonomisk förening där högst fyra personer äger minst hälften av bolagets totala aktier. Personer som är närstående till ägarna räknas oftast som en person. För att läsa mer om fåmansbolag, klicka här

Handelsbolag och Kommanditbolag

Ett handelsbolag är ett bolag som har två eller flera delägare. Dessa delägare kan antingen vara privatpersoner eller företag. I ett handelsbolag är delägarna personligt ansvariga för bolagets skulder. Ansvaret är även solidariskt mellan delägarna, vilket innebär att alla tillsammans ansvarar för potentiell skuldsättning i handelsbolaget. Solidariskt ansvar brukar oftast beskrivas med uttrycket “en för alla, alla för en” där alltså ägarna tillsammans måste betala av bolagets skulder, oavsett om de inte personligen kan finnas vara ansvariga för dem. Att ingå i ett handelsbolag kräver god eftertänksamhet, särskilt då man inte kan avtala bort det solidariska ansvaret.


Ett kommanditbolag är i sin tur en form av handelsbolag där ansvaret inte är solidariskt utan skiljer sig mellan bolagets delägare. Det finns emellanåt krav på bolagets utformning, och detta är att kommanditbolag ska ha en så kallad komplementär och en kommanditdelägare. En komplementär kan antingen vara en fysisk eller juridisk person och är den delägare som har obegränsat ansvar gällande bolagets skulder och avtal. Komplementären ansvarar personligen för bolagets skulder om den är en enskild fysisk person. En kommanditdelägare, som även denna kan vara en fysisk eller juridisk person, ansvarar emellanåt endast för det kapital som den satsat i bolaget. Detta innebär att en kommanditdelägare personligen kan hållas ansvarig för bolagets skulder medan en kommanditdelägare endast kan ansvara och återbetala de pengar som har satsats i bolaget från dennes sida. 

Ekonomisk förening - Vad är en enskild firma?

En ekonomisk förening kan bildas då minst tre personer vill starta en verksamhet med målet att främja ekonomiska intressen. Exempel på ekonomiska föreningar är bostadsrättsföreningar eller kooperativ. Utöver de tre grundarna krävs det vid grundandet av den ekonomiska föreningen att minst tre medlemmar utöver de som startat verksamheten är delaktiga i föreningen. Dessa tre medlemmar bör betala en så kallad medlemsinsats på minst 1 kr. Medlemmarna kan vara både fysiska och juridiska personer. Det är även ett grundläggande krav att föreningen har stadgar, styrelse samt ett årsmöte (länk) en gång per år.

Ideell förening - Vad är en ideell förening?

En ideell förening har inte som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen utan verkar för sociala eller humanitära skäl. För att bilda en ideell förening krävs minst tre personers bestämmande av syfte och namn varpå stadgar och styrelse fastställs. Syftet med den ideella föreningen är därmed inte att vara vinstdrivande, men så kan emellanåt bli fallet om föreningen bedriver försäljning eller erhåller bidrag. Vinsten används dock endast inom den ideella föreningen och får därmed inte betalas ut i form av vinst eller utdelning till föreningens medlemmar. Exempel på ideella föreningar är ungdomsorganisationer, mindre sportlag eller skolföreningar.

Vill ni få hjälp med frågor inom bolagsrätt?

Stellarlex Juristbyrå AB

Stellarlex Juristbyrå,

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm, Sweden


Mejl: info@stellarlex.com


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 

Hitta till oss

unsplash