Europaparlamentet röstar igenom förbud mot grönmålning

Januari 22, 2024

Europarlamentet har med 593 röster för, 21 emot och 14 nedlagda röster antagit ett nytt direktiv som förbjuder grönmålning och vilseledande produktinformation. Lagen syftar till att skydda konsumenter från vilseledande marknadsföringsmetoder.

 

Kort om lagen

 

Lagen som röstats igenom i parlamentet består av ett direktiv för mer konsumentmakt i den gröna omställningen, bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information. Direktivet medför ändringar i direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder och direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter. Det förstnämnda direktivet innehåller en förteckning över affärsmetoder som är förbjudna, där det nya direktivet i fråga föreslår en utökning av förteckningen med flera ytterligare affärsmetoder.

 

Del av den gröna given


De föreslagna ändringar utgör del av den nya strategin för konsumentpolitiken och handlingsplanen för cirkulär ekonomi, vilka i sin tur utgör en uppföljning av den gröna given. Mer specifikt ska direktivet för mer konsumentmakt och skydd mot otillbörliga affärsmetoder komplettera det föreslagna direktivet om miljöpåståenden, vilket innehåller mer specifik lagstiftning och detaljerade villkor för hur uttryckliga miljöpåståenden får användas. Du kan läsa mer om direktivet om miljöpåståenden här.

 

Huvudsakligt innehåll


Direktivet för mer konsumentmakt reglerar otillbörliga affärsmetoder inom tre huvudsakliga områden:

 

  1. Metoder för grönmålning (det vill säga vilseledande miljöpåståenden).
  2. Metoder för att förkorta produktlivslängden (det vill säga varorna slutar fungera i förtid).
  3. Användning av otillförlitlig och icke-transparent hållbarhetsmärkning och informationsverktyg.

 

Förbud mot grönmålning

 

Förbudet mot grönmålning, på engelska känt som Greenwashing, omfattar allmänna miljöpåståenden som saknar bevisföring, med beskrivningar såsom

  • naturligt
  • miljövänligt
  • biologiskt nedbrytbart
  • eko.

 

Också påståenden kring att produkter har neutral, minskad eller positiv inverkan på miljön på grund av utsläppskompensation förbjuds med det nya direktivet.

 

Förbud mot metoder för att förkorta livslängden


Även metoder för planerat åldrande av varor förs upp på EU:s lista över förbjudna affärsmetoder. Planerat åldrande innebär att företag medvetet förkortar en produkts livslängd genom design, uppdateringar och/eller bristfällig kvalité. I förslaget till direktivet förordas även att alla varor ska åtföljas av information om möjligheterna till att reparera produkten.

 

Reglering av hållbarhetsmärkning

 

Det är inte bara allmänna miljöpåståenden som kan vara förvirrande för konsumenter utan även hållbarhetsmärkningar, vilka ofta saknar jämförelsedata och finns på alltfler produkter. I förslaget till direktivet föreslås därför även ett förbud mot användning av hållbarhetsmärkningar som inte grundas på ett officiellt certifieringssystem eller som inte har fastställts av offentliga myndigheter.

 

Nästa steg

 

Direktivet måste nu också godkännas av det Europeiska rådet. Därefter offentliggörs lagstiftningen i den Europeiska unionens officiella tidning, varpå EU-länderna har 24 månader på sig att implementera direktivet i nationell lagstiftning.

 

Källa: Europaparlamentet pressmeddelande och förslag till direktiv om ökad konsumentmakt och skydd mot otillbörliga affärsmetoder