Skattereglerna för tillfälliga uppdrag på annan ort ska förenklas

September 13, 2021

Regeringen avser att skapa enklare skatteregler för personal som har tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort. Förslaget består av två delar. Den ena delen berör de som har tillfälliga anställningar hos en statlig myndighet, region, kommun eller kommunalförbund för att medverka i en insats vid en specifik händelse i form av olycka, kris, krig, krigsfara eller annan liknande situation i Sverige. För dessa anställda ska det anses att de har sitt tjänsteställe i bostaden och därför kunna få skattefri ersättning för merkostnader upp till ett visst schablonbelopp. Bland annat ska tillfälligt inhyrd personal som bistår med hjälp vid en skogsbrand inte betala skatt på ersättningar för mat och boende under uppdraget.


Den andra delen rör företag som hyr in personal för en tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort. ”Även i dessa fall ska den anställde kunna få skattefri ersättning för merkostnader upp till ett schablonbelopp förutsatt att anställningen eller uppdraget pågår i högst en månad och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer.”


Förslaget kommer att lämnas över till Lagrådet för att sedan ingå i budgetpropositionen för 2022. Lagändringarna föreslås börja gälla från den 1 januari 2022 och vara tillämplig på kostnadsersättning för arbete som utförs efter den 31 december 2021.


Källa: regeringen