Naturvårdsverket lämnar in slutredovisning över myndighetens arbete med miljöprocesser

Mars 22, 2023

Naturvårdsverket slutredovisar sitt uppdrag om att undersöka hur de arbetar för att tidigt komma in i olika miljöprocesser. Utredningen visar att Naturvårdsverket generellt deltar i ärenden som anses vara prioriterade hos myndigheten tidigt. Samtidigt identifieras tre områden som myndigheten fortsättningsvis ska arbeta med för att förbättra ytterligare: kommunikation, ändring av rutiner och agerande vid samråd och förhandlingar.

 

Naturvårdsverkets uppdrag vid miljöprocesser


För de anläggningar och verksamheter som kan ha påverkan på miljö, människor och samhället krävs tillstånd. Processer för att erhålla ett sådant tillstånd kallas, enkelt nog, för tillståndsprocesser  där Naturvårdsverket ansvarar för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen som regleras i miljöbalken (MB). Vid en tillståndsprövning kan Naturvårdsverket lägga fram yrkanden och överklaganden eller agera som en remissinstans. Den första delen av ansökan för tillstånd är samrådet, det är också i denna del där bland annat branschorganisationer och rättsväsendet önskar att Naturvårdsverket kommer in i processen. Det vill säga så tidigt som möjligt för att effektivisera processen.

 

Fler vill att processen ska påskyndas


De senaste åren har flera initiativ tagits, både på nationell och internationell nivå, för att korta ner och effektivisera tillståndsprocesserna. En anledning till detta är att långa tillståndsprövningar  förlänger den gröna omställningen samtidigt som det är mycket kostsamt för samhället i stort. Inom EU har frågan om att påskynda processer för utbyggnad av förnybar energi kommit att bli än mer brådskande på grund av det rådande världsläget, där EU vill minska sitt beroende av fossila bränslen från Ryssland.

 

Uppdragets slutsatser


Utifrån kartläggningen som Naturvårdsverket har gjort har myndigheten deltagit i samrådsprocesser - som alltså är det inledande steget i en tillståndsprocess - i 80 procent av sina prioriterade ärenden. Myndigheten gör därför bedömningen att de generellt deltar i processer tidigt. Utredningen visar också att Naturvårdsverket de senaste åren har tagit steg mot att effektivisera sitt deltagande i miljöprocesser. Däremot vill myndigheten framgent arbeta för att förbättra sitt arbete med kommunikation, bland annat handlar det om att ge tydligare information om Naturvårdsverkets roll vid prövningar, samt hur myndigheten prioriterar vid desamma. Interna riktlinjer och rutiner behöver även revideras för att tydliggöra strävan efter att komma in tidigt i processen. Myndigheten vill även vidareutveckla samarbetet med andra myndigheter för att påskynda ärenden.


Det sista utvecklingsområdet handlar om agerande vid samråd och förhandlingar, där myndigheten bland annat ska undersöka huruvida det finns behov av tydligare yttranden och mer rimliga krav vid samråd och förhandlingar. För att göra det enklare för sökanden avser Naturvårdsverket även att arbeta för att vara mer tydliga med vilket underlag som krävs för att myndigheten ska kunna bidra tidigare i processer.

 

Källa: Naturvårdsverkets skrivelse