HD dömer till PFAS-drabbades fördel

December 6, 2023

Högsta domstolen ändrar hovrättens dom och ger PFAS-drabbade rätt mot det kommunägda vattenbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB i Ronneby kommun som följaktligen ska kompensera klagandena för personskador i form av förhöjda halter av PFAS i blodet.

 

Bakgrund till fallet

 

År 2013 upptäcktes mycket höga halter av PFAS[1] i dricksvattnet från Brantafors vattenverk. Föroreningarna som hittades i dricksvattnet ifrån vattenverket kom från ett särskilt brandsläckningsskum, innehållande PFAS, som använts av Försvaret för brandövningar för olje- och bensinbränder sedan mitten av 80-talet. Ämnena från brandsläckningsskummet har sedan spridit sig från övningsplatsen på Blekinge flygflottilj till grundvattnet och vidare till dricksvattnet.

 

En tid efter upptäckten av de mycket höga halterna av PFAS i dricksvattnet väckte ett stort antal av de boende i området talan mot Ronneby Miljö och teknik AB (Miljöteknik) med yrkan att bolaget var skyldiga att ersätta dem för personskada. I talan, som grundades på bestämmelserna i produktansvarslagen, gjorde de klagande gällande att de hade orsakats personskada till följd av att vattnet som Miljöteknik hade levererat till dem hade en säkerhetsbrist genom kontamineringen av PFAS. I tingsrätten dömdes målet till de klagandes fördel för att sedan i hovrätten ändras till att ge vattenbolaget, Miljöteknik, rätt. Den lokala sammanslutningen PFAS-föreningen överklagade sedan domen till Högsta domstolen.

 

Högsta domstolens bedömning

 

Parterna i målet har varit eniga kring att dricksvattnet har varit behäftat med säkerhetsbrist på grund av de mycket höga halterna av PFAS. Det har även funnits enighet om att Miljöteknik enligt produktansvarslagen är skadeståndsskyldig för eventuell personskada som orsakats av denna säkerhetsbrist. Den fråga som Högsta domstolen (HD) har tagit ställning till rör därför om de förhöjda halterna av PFAS i blodet utgör grund för personskada.

 

Av utredningen som genomfördes åren 2014 och 2015 framgår att de klagande hade nivåer av PFAS i blodet som är bland de högsta som uppmätts i befolkningar runtom i världen. Från utredningen framgår det även att det kommer ta många år innan de klagandes halter av PFAS i blodet återgår till mer normala nivåer. HD uppger i domen att utredningen, sammantaget, ger tillräckligt stöd för att befästa att det förorenade dricksvattnet har haft en betydande negativ påverkan i de klagandes kroppar. Även om en förhöjd risk för negativa hälsoeffekter i framtiden inte i sig utgör en personskada uppger HD att den beaktansvärda kroppsliga försämring som manifesterats i de höga halterna av PFAS i blodet för var och en av klagandena anses utgöra ett sådant fysiskt defekttillstånd att det i skadeståndsrättslig mening utgör en personskada.

 

Domslut och fortsättning

 

Mot bakgrund av bedömningen ovan fastställde HD att Ronneby Miljö och Teknik AB är ansvarig för att kompensera de boende i området för personskador i form av förhöjda halter av PFAS i blodet, innebärande fysiska försämringar i kroppen. HD ändrar även hovrättens dom vad gäller rättegångskostnader, där de klagande befrias från skyldigheten att ersätta vattenbolagets rättegångskostnader i tingsrätten och hovrätten. HD förpliktigar även vattenbolaget att ersätta de klagandes rättegångskostnader. Vad gäller ersättning för personskadorna, samt vilken storlek sådana ersättningar eventuellt kommer att få återstår att se.

 

Domen, liksom de flesta från HD, kommer nu att bli vägledande för liknande fall.

 

Källa: Högsta domstolen prejudikat


[1] PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser), ett samlingsnamn för en ämnesgrupp bestående av mer än 10 000 olika identifierade ämnen, är ämnen som är syntetiskt och industriellt framtagna. PFAS har egenskaper som gör att de stöter bort fett, smuts och vatten och används därför för impregnering av olika material, liksom för textilier och pappersförpackningar. Andra användningsområden för PFAS är vid tillverkning av bland annat tvättmedel, färger och brandsläckningsskum.