Förlängt hyresstöd skapar motreaktioner

April 16, 2021

Med hänsyn till de negativa ekonomiska konsekvenserna som covid-19 pandemin orsakat förlänger regeringen hyresstödet till att nu även omfatta perioden januari till mars 2021. Regeringen pekar på att stödet har i syfte att stötta företag som varit särskilt utsatta under pandemin och riktar sig främst till verksamheter som är konsumentnära och tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet mellan producenter och konsumenter.


Det förlängda stödet har trots dess syfte att underlätta för svenska bolag, stärka svensk konkurrenskraft och ekonomi skapat starka reaktioner från Svensk Handel. Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel ställer sig kritisk till förlängningen och menar på att stödet inte fungerat tidigare och därmed inte bör förlängas.


Regeringen har utöver förlängningen för perioden januari till mars 2021 även kommit överens om ytterligare en förlängning av hyresstödet gällande perioden 1 april- 30 juni 2021. Detta förslag är dock i väntan på ett godkännande av EU-kommissionen. Det förväntas vara möjligt att ansöka om stöd för perioden april till juni efter juni månads utgång.


Hyresvärdar som under perioden april till juni sänker den fasta lokalhyran för sina hyresgäster i utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av lokalhyres nedsättningen. Kompensationen kommer enligt förslaget ges med 50 % av den nedsatta hyran och Länsstyrelsen kommer att handlägga stödet likt tidigare perioder.


Svensk Handel menar å andra sidan på att fastighetsägaren inte bör bära ansvaret och framför att “fastighetsägaren inte ska agera domare” till skillnad från regeringen som ser positivt på förlängningen och förslaget.


Källa: Regeringen & Svensk Handel