Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen ska kompletteras

September 27, 2021

Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen kompletteras enligt ett nytt lagförslag som håller på att tas fram inom Regeringskansliet.


”Vid bedömningen av om ett visst företag utgör ett fåmansföretag ska en fysisk person som är delägare och verksam i betydande omfattning i företaget, och samtidigt har ett bestämmande inflytande i en stiftelse eller en annan juridisk person utan delägare som äger andelar i företaget, anses äga den juridiska personens andelar i det prövade företaget.”


Med detta förslag vill man säkerställa att det inte är sannolikt att kringgå de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12- reglerna. Tänkbara situationer kan vara att ”genom att t.ex. en stiftelse ges röststarka aktier i ett fåmansägt företag för att utdelningsinkomster från den bedrivna verksamheten i företaget ska kunna delas ut till kretsen av verksamma aktieägare utan att bli föremål för den särskilda beskattningen för delägare i fåmansföretag.”


Regeringen föreslår också att att den s.k. utomståenderegeln kompletteras så att ett ”företag inte anses ägt av utomstående till den del företaget direkt eller indirekt ägs av en stiftelse eller en annan juridisk person utan delägare och företagets verksamma delägare eller en sådan delägares närstående kan få del av medel eller förmåner från den juridiska personen i viss omfattning”.


Förslaget är framtagen i en lagrådsremiss nu. De nya bestämmelserna rekommenderas träda i kraft den 1 januari 2022.


Källa: regeringen