Bygglovsutredningens betänkande lämnas över till regeringen

Juni, 2021

Att lovregelverket ska fungera effektivt är en förutsättning för alla som berörs av det kommuner, byggherrar och andra enskilda samt för plan- och byggprocessen som helhet. Utredningens uppgift har varit att föreslå åtgärder som skapar enklare, effektivare och mer ändamålsenligt regelverk och som samtidigt säkerställer angelägna allmänna och enskilda intressen och ett långsiktigt hållbart byggande av bland annat bostäder. I dess betänkandetEtt nytt regelverk för bygglovföreslås bland annat följande åtgärder.


  • ”lovplikten blir mer områdesdifferentierad,
  • lovplikten minskas utanför skyddade och särskilt värdefulla områden men i stort sett behålls inom skyddade och särskilt värdefulla områden,
  • flera åtgärder varken ska kräva lov eller anmälan, exempelvis flertalet fasadändringar, tillbyggnader på totalt 30 kvm, nybyggnad av komplementbyggnader på totalt 30 kvm i ett område som omfattas av en detaljplan och totalt 50 kvm utanför sådant område,
  • åtgärden att inreda en ny lokal för exempelvis ett kafé på upp till 50 kvm i ett område som inte omfattas av en detaljplan och som inte heller ingår i en sammanhållen bebyggelse inte ska kräva lov,
  • alla nya bostäder ska omfattas av krav på bygglov för att tillgodose europarättsliga krav på rättssäkerhet sett till närboendes intressen, men också för att säkerställa krav på en god boendemiljö,
  • flera åtgärder som varken omfattas av krav på lov eller anmälan ska få vidtas även om de strider mot bestämmelser i en detaljplan eller områdesbestämmelser, ändringar avseende hur handläggningen av ärenden om lov ska ske.”

Utredningen rekommenderar att föreslagna åtgärder ska träda i kraft den 1 januari 2023.


Källa: regeringen