Bonus-malus görs om – mer miljöstyrning införs

September 20, 2021

Regeringen anser att takten i klimatomställningen måste öka och för att nå klimatmålen måste transportsektorns utsläpp minska. Därför tillför man mer medel i budgetpropositionen så att alla som i år köpt eller ska köpa en bonusbil får ut sina pengar. Sökta beloppen för klimatbonuset har överstigit vad som hade beräknats och utbetalningarna stoppades därför i augusti. Sedan införandet av bonus-malus har försäljningen av elbilar dubblerats flera gånger om.


Regeringen vill även öka miljöstyrningen genom att bland annat "sänka utsläppsgränsen för när den förhöjda fordonskatten för nya lätta fordon med höga koldioxidutsläpp tas ut och skärpa utsläppskraven för att få klimatbonus.” Maxtak för bonus införs för bilar med nypris över 700000 kronor men samtidigt tas begräsningar bort för företag att ta del av hela bonusen. Regeringen understryker att prognoserna är mycket osäkra och att man kommer att följa utvecklingen noga.


Förändringarna bör kunna träda i kraft 1 januari 2022.


Faktaruta:


Förändringarna innebär sammantaget för bensin- och dieseldrivna lätta fordon att koldioxidbeloppet under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången bör vara summan av 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 75 gram och upp till och med 125 gram och 132 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 125 gram.


Källa: regeringen